Nyheter

VISAM Arenas hållbarhetsarbete

Globala hållbarhetsmål att uppnå till 2030

Ett tydligt hållbarhetsarbete är idag otroligt viktigt för de flesta som är verksamma inom näringslivet. Konsumenter ställer högre krav och vi måste alla dra vårt strå till stacken för att vår planet ska må bättre.  VISAM Arena vill ligga i framkant vad gäller hållbarhetsarbete, vara en attraktiv samverkanspartner och föregå med gott exempel till företagen vi kommer i kontakt med. Därför ser vi till att hela tiden  fortsätta utbilda oss och hålla oss uppdaterade inom CSR och hållbart arbete.

Vi har tillsammans med Anna Carendi på DIYA Consulting AB utvecklat en hållbarhetsstrategi, unik och anpassad för projektet. Här är några nyckelpunkter tagna ur hållbarhetsstrategin:

  •  Ekonomisk hållbarhet är en grundförutsättning. VISAM Arena ska hantera ekonomiska resurser på ett klokt och ansvarsfullt sätt och inom ramen för de regler som finns gällande projektets finansiering.

  • Kvinnor och män ska ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter att delta i projektets olika aktiviteter.

  • Alla deltagare har rätt till lika bemötande oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning eller övertygelse, funktionsnedsättning, ålder, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck.

  • Vi arbetar för minskad miljöpåverkan på olika sätt, till exempel genom att minska transporter, använda mindre resurser (så som papper), ta miljöhänsyn vid inköp och upphandling, titta på cirkulära affärsmodeller vid idégenerering samt genom att främja goda materialval.

En framgångsfaktor med hållbarhetsarbete är att sätta offensiva och konkreta mål där det är möjligt samt att ha tydliga prioriteringar. Vår målsättning är att göra hållbarhetsstrategin känd för alla i projektet, från projektledning till deltagare. Vi vill uppmuntra fler till att involvera ett hållbart tänk på flera nivåer, utforma strategier, sätta mål och framförallt följa upp resultatet.