Användarvillkor

Användarvillkor

För att din idé- eller projektbeskrivning ska kunna hanteras i projektsystemet måste du innan du skickar in dokumentet godkänna nedanstående villkor. Uppmärksamma skillnaden på öppen och dold idé. En öppen idé är synlig för alla som har tillgång till systemet och kan användas fritt. Du kan själv begära att din idé ska vara dold och processas i enlighet med sekretessföreskrifterna nedan. Alla idéer behandlas som dolda till dess att idégivaren godkänt idén för publicering.  Du godkänner att de personuppgifter som du lämnar får behandlas i projektet VISAM Arena och i Almis digitala system. Uppgifterna kommer att användas för vår administration och för att underlätta kontakten mellan dig/ditt företag och oss. Vi offentliggör inga personuppgifter.  

Sekretess gällande dolda förslag

För dolda idéer på denna webbsida gäller absolut sekretess enligt särskild lag (SFS 1994:77) och får inte lämnas till utomstående.  

Begränsningar i användningen av webbplatsen

Allt material granskas innan publicering. Om materialet inte överensstämmer med dessa villkor samt med gällande lagar och förordningar samt etablerad praxis avvisas detta. Tjänsten får inte användas: 
i) på ett sätt som kan skada eller störa en annan användares användning; 
ii) på ett sätt som skadar, stör eller leder till en mindre effektiv Tjänst; 
iii); i ett olagligt syfte 
vi) på ett sätt som kan vara nedsättande, oanständigt, rasistiskt, etniskt stötande, vulgärt, pornografiskt eller i övrigt avsett att skapa irritation eller besvär; 
v) för överföring eller uppladdning av datavirus eller andra potentiellt skadliga datafiler, program eller information; 
vi) som ett sätt att trakassera, förfölja, hota, diskriminera, utnyttja eller på annat sätt förolämpa andra eller för att ta del av, samla in, lagra, visa eller på annat sätt kränka andras personuppgifter eller inkräkta i någon annans personliga integritet; 
vii) på ett sätt som innebär en kränkning eller överträdelse av annan persons eller firmas rättigheter, så som t.ex. upphovsrätt eller andra immateriella rättigheter; 
viii) för kommersiella ändamål, såsom t.ex. genom marknadsföring, annonsering, publicitet, kampanjer eller genom erbjudande av olika varor eller tjänster; 
ix) för att skapa en falsk identitet med syftet att vilseleda andra om avsändarens identitet eller meddelandets ursprung; eller 
x) för uppladdning, överföring eller annat tillgängliggörande av adresserad eller otillåten reklam, kampanjmaterial, spam, kedjebrev eller andra icke ombedda meddelanden.) 

Upphovsrätt och varumärken

Publicering, reproduktion, överföring eller lagring av hela eller en del av innehållet på webbplatsen utan rättsinnehavarens tillstånd är förbjudet. Innehållet på webbplatsen får citeras i den mån det är tillåtet enligt gällande upphovsrättslagstiftning. Vid citering måste källan tydligt anges. Varumärken och logotyper som förekommer på webbplatsen får dock inte reproduceras, publiceras eller distribueras utan rättsinnehavarens skriftliga medgivande.
Deltagare i chattar, debatter och liknande på webbplatsen får bara lägga in material som de själva har upphovsrätt till eller som de har rätt att lägga in på detta sätt.  Systemet ägs av Media AB. Systemägaren förbinder sig genom sekretess att inte röja eller utnyttja uppgifter (person- ekonomiska, kommersiella etc.) som kan komma till systemägarens kännedom.
Data som genereras i systemet av VISAM Arena, dess partners eller privatpersoner ägs av Almi Företagspartner Jönköping AB. Formulären är säkrade mot SQL-injects och XSS-kod.  Uppgifter som lämnas i detta system lämnas på egen risk. Projektet VISAM Arena och projektägaren Almi Företagspartner Jönköping AB eller systemägaren ansvarar ej för otillbörligt intrång.